Klachtenregeling

Alle scholen van Viviani kennen een klachtenregeling. Deze klachtenregeling treedt in werking als u er met de leerkracht en/of later de directie niet meer uitkomt.

 

Waar kunt u terecht?

Op school maken we een onderscheid tussen twee functionarissen.

 

De interne contactpersoon:
• informatie geven over mogelijke vervolgstappen: schoolleiding,
  vertrouwenspersoon, klachtencommissie, justitie;
• klager begeleiden naar de schoolleiding of de algemeen directeur van Viviani.
• klager begeleiden naar vertrouwenspersoon.
 

De externe vertrouwenspersoon:
• inschatten klacht en informatie geven over mogelijke vervolgstappen;
• bemiddeling organiseren;
• ondersteunen van de klager als deze een klacht indient bij klachtencommissie;
• wijzen op de mogelijkheid voor ouders en wettelijke plicht die de school heeft
aangifte te doen bij justitie bij vermoeden van strafbare feiten en/of seksuele
intimidatie, daarbij kan de externe vertrouwenspersoon desgewenst bijstand
verlenen;
•  verwijzen naar externe hulpverleningsinstanties gespecialiseerd in opvang en
  nazorg;
• jaarlijks schriftelijke verslaggeving van werkzaamheden.

 

Een complete beschrijving van de klachtenregeling van Viviani is op school te verkrijgen.

 

Landelijke Klachtencommissie Besturenraad
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070-3861697
E-mail: info@kringenrechtspraak.org
 


Meldpunt vertrouwensinspecteurs.
algemene nummer: 0900-1113111