MR

Wat doet de medezeggenschapsraad in het onderwijs?

De medezeggenschapsraad (MR) praat op hoofdlijnen mee over een aantal beleidsmatige zaken. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

 

Samenstelling medezeggenschapsraad

De samenstelling van de medezeggenschapsraad hangt af van het schooltype: In het basisonderwijs bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Op de IJsvogel zijn er twee ouders en twee leerkrachten lid van de MR.

 

Rechten medezeggenschapsraad

Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel mogen adviseren en instemmen over zaken die voor hen van belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.

 

Medezeggenschapsraad adviseert het schoolbestuur

Soms moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Hiervoor is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad samengesteld (GMR). Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

Klik hier en stuur de MR een e-mail.