Verlof

Het feit, dat een leerling vanaf het vijfde jaar onder de leerplichtwet valt, houdt mede in dat elke
vorm van verlof buiten de reguliere schoolvakanties bij de directeur moet worden aangevraagd, ook
als het familiegebeurtenissen betreft. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de administratie.

 

Waar krijgt u verlof voor?

 

- Vakantie i.v.m. specifieke aard van beroep van één van de ouder(s), met werkgeversverklaring.

- Verhuizing (maximaal 1 dag)

- Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad

(binnen de woonplaats: maximaal 1 dag, buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen)

- 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag)

- 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag)

- Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad

(periode in overleg met de directeur voor maximaal 10 schooldagen)

- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad (maximaal 4 dagen)

- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad (maximaal 2 dagen)

- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad (maximaal 1 dag)

- Overige gewichtige omstandigheden

 

Extra verlof voor vakantie kan alleen in uitzonderlijke gevallen verleend worden en u dient dan als
zelfstandige of via de werkgever een verklaring af te geven, waaruit blijkt dat bedoeld verlof niet in de
schoolvakantie kon worden opgenomen. Het vakantieverlof mag éénmaal per jaar worden verleend; mag niet langer duren dan 10 schooldagen en het mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Een verzoek om extra verlof dient altijd 2 maanden van tevoren met de directeur te worden opgenomen.
Bij twijfelgevallen en voor langere perioden dan 10 dagen wordt contact opgenomen door de directie met
de leerplichtambtenaar in Emmen.