Viviani

Bestuur
De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur, in de persoon van mevrouw Nelly Braaksma.  De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Zij houden toezicht op de beleidsvorming en de uitvoering van vastgelegd beleid.

Bestuursbureau
De dagelijkse leiding van Viviani is in handen gelegd van de voorzitter van het college van bestuur, mevrouw Nelly Braaksma. Zij is verantwoordelijk voor ontwikkeling van beleid, doet daar voorstellen toe en is verantwoordelijk voor de uitvoering van vastgesteld beleid. Op het bestuursbureau werken verder twee beleidsmedewerkers op de terreinen Financiën, en Personeel en Onderwijs. Ook het secretariaat en de stafdienst ICT werken van hier uit.

Directeurenoverleg
Elke maand komen de directeuren van alle scholen bijeen onder voorzitterschap van de voorzitter van het College van Bestuur. Daar worden bovenschoolse aangelegenheden aan de orde gesteld. (voorgenomen beleid, financiën, kwaliteit en ontwikkelingen binnen en buiten het onderwijsveld).
In werkgroepen worden voor de verschillende beleidsterreinen beleidstukken voorbereid. Tevens krijgen directeuren de gelegenheid hun eigen schoolbeleid met collega’s te delen.
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Een deel van de medezeggenschap bij Viviani is geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waar alle bovenschoolse beleidszaken aan de orde komen. De GMR heeft 19 leden en haar bevoegdheden zijn geregeld in een reglement. Elke school heeft een medezeggenschapsraad, waarvan een personeelslid of een ouderlid zijn afgevaardigd naar de GMR.

Stichting Viviani
In het logo vormen de leerlingen van de basisscholen de pijlers. Het logo beeldt de vier kernwoorden uit van onze vereniging Viviani: 
Samen: de leerlingen houden samen de koepel vast.
Ondersteunen: de leerlingen ondersteunen de koepel samen en zorgen dat het blijft bestaan
Beschermen: de koepel, onze vereniging voor PC onderwijs, zorgt voor bescherming van alle leerlingen
De pilaren in het Primair onderwijs: onder, midden en bovenbouw (en de vierde hier onzichtbare punt is van de opvang). De kleuren wijzen naar de kleurrijke schakering aan mensen die aanwezig zijn op onze scholen.